Telf. 934870070

1. Política de Privacitat

 

Versió: gener 2024.

Aquesta política de privacitat s’aplica al web www.casesalemany.com

CASES ALEMANY ADVOCATS ASSOCIATS, S.C.P. informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recollides per la navegació o sol·licitud d’informació a través d’aquest lloc web, així com de les dades personals de què disposi CASES ALEMANY ADVOCATS ASSOCIATS, S.C.P. recaptats per qualsevol altre mitjà o motiu.

En aquest sentit, CASES ALEMANY ADVOCATS ASSOCIATS, S.C.P. garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i manifesta el seu compromís amb la confidencialitat i seguretat de les dades.

Responsable del Tractament:

 • CASES ALEMANY ADVOCATS ASSOCIATS, S.C.P.
 • NIF: J65021487
 • Domicili social: c/. València, 231, 5è 1a, 08007 Barcelona
 • Telèfon de contacte: 93 487 00 70

Dades de contacte per a l’exercici de drets: cases-alemany@cases-alemany.com

 1. RECOLLIDA, FINALITAT I TRACTAMENT DE DADES

CASES ALEMANY ADVOCATS ASSOCIATS, S.C.P. té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es pot dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament d’un correu electrònic o en omplir els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, CASES ALEMANY ADVOCATS ASSOCIATS, S.C.P. serà considerada com a Responsable del tractament de les dades recollides mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al mateix temps, CASES ALEMANY ADVOCATS ASSOCIATS, S.C.P. informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla:

Usuaris del full web: l’atenció i gestió de les sol·licituds realitzades en els formularis d’inscripció;   la inclusió en l’agenda de contactes; la prestació dels serveis que demanin, la realització de la gestió de la relació comercial, administrativa i de les obligacions fiscals, així com la tramesa d’informacions que tinguin relació amb el servei rebut.

Les seves dades seran degudament conservades i protegides contra pèrdua o alteració de la informació o accessos no autoritzats mentre es mantingui la relació que ens uneix i el temps necessari per a la prescripció de responsabilitats després d’haver cessat la mateixa, llevat que vostè ens indiqui el contrari i sempre que la normativa vigent permeti la supressió de les dades.

 1. CASES ALEMANY ADVOCATS ASSOCIATS, S.C.P.

El tractament de les dades dels usuaris del web inclosos en algun formulari, estarà legitimat per l’art. 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, per haver prestat el seu consentiment exprés, 6.1.c), per al compliment d’una obligació legal del Responsable del tractament i per l’art. 6.1.f) RGPD, per interès legítim.

Els tractaments de les dades dels socis del Club comunicats a aquest per qualsevol mitjà, estan legitimats per l’ art. 6.1.a) RGPD, per haver prestat el seu consentiment exprés, per l’ art. 6.1.c), per al compliment d’ una obligació legal del Responsable del tractament i per l’ art. 6.1.f), per interès legítim.

El consentiment al tractament de les seves dades el concedeix l’usuari en l’enviament de qualsevol dels formularis inclosos en el full web, tal com s’indica en cada un d’ells.

 1. COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ A TERCERS

CASES ALEMANY ADVOCATS ASSOCIATS, S.C.P. informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedides ni comunicades a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament el qual haurà estat degudament contractat amb totes les garanties que estableix l ‘ art. 28 del Reglament General  de Protecció de Dades (UE) 2016/679.

També li garantim que CASES ALEMANY ADVOCATS ASSOCIATS, S.C.P. no realitza transferències internacionals de dades amb tercers països no adequats.

 1. DRETS DELS USUARIS

El Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679, concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En la mesura que les dades del’ usuari són objecte de tractament o són conservades per part de CASES ALEMANY ADVOCATS ASSOCIATS, S.C.P. els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició del tractament d’acord amb el qual preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals:

 • Dret d’accés: Obtenir de la responsable confirmació de si s’estan tractant o no les dades, la finalitat del tractament, una còpia de les dades tractades, si hi ha comunicacions de dades, els destinataris i el termini previst per a la seva conservació.
 • Dret de rectificació: Dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades inexactes.
 • Dret de supressió: Dret a obtenir sense dilació indeguda la supressió de les seves dades sempre que la normativa ho permeti i no siguin necessàries per a les finalitats que van estar recaptades.
 • Dret a la limitació del tractament: Dret a obtenir la limitació del tractament de les dades mentre existeixi algun impediment per al tractament o per a la supressió de les dades.
 • Dret d’oposició: Oposar-se al tractament de les dades si aquest està basat en l’ art. 6.1.e) RGPD, per una missió realitzada en interès públic o realitzat en exercici de poders públics conferits al Responsable de Tractament.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà d’adreçar-se mitjançant comunicació escrita a l’adreça o al correu electrònic indicats a l’apartat: 1. Responsable del Tractament, aportant fotocòpia de la documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport). Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, el domicili i les dades acreditatives i la petició de sol·licitud del dret que desitja exercir.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel mateix usuari, el seu hereu o per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, caldrà aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat, acceptació de l’herència o poders.

També l’informem que pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades si considera que han estat vulnerats els seus drets.