Telf. 934870070

Avis Legal

 

 

Versió: gener 2024.

Obligacions i responsabilitats de l’usuari del lloc web

L’usuari ha de:

a) Abstenir-se de fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, o que perjudiquin els drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, documents, arxius i qualsevol mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

b) No causar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o de tercers.

c) No introduir ni difondre a la xarxa virus informàtics ni altres sistemes que puguin causar danys als sistemes físics o lògics d’aquest despatx, dels seus proveïdors o de tercers.

d) No intentar accedir, utilitzar o manipular les dades del despatx, tercers proveïdors i altres Usuaris.

e) No reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o això estigui legalment permès.

f) No eliminar, ocultar o manipular notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets del despatx o de tercers inclosos als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que pugui ser inserit als continguts.

g) No obtenir ni intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans diferents dels que s’hagin posat a disposició per aquest propòsit o s’hagin indicat expressament a les pàgines web on es troben els continguts o, en general, dels que s’utilitzen habitualment a Internet i no comportin risc de dany o inutilització del lloc web o dels continguts.

h) En particular, i sense ànim d’exhaustivitat, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de terceres informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(I) De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconeguts per la Constitució, Tractats Internacionals i altres legislacions vigents.

(II) Indueixi o promogui accions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral o l’ordre públic.

(III) Indueixi, inciti o promogui accions o actituds discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o estat.

(IV) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges o serveis delictius, violents, ofensius, perjudicials o, en general, contraris a la llei, la moral i les bones pràctiques generalment acceptades o l’ordre públic.

(V) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.

(VI) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per la salut o l’equilibri psíquic.

(VII) Estigui protegit per la legislació sobre protecció intel·lectual o industrial pertanyent al despatx o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.

(VIII) Sigui contrari a l’honor, la intimitat personal o familiar o a la mateixa imatge de les persones.

(IX) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.

(X) Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en aquestes condicions d’ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment poguessin derivar-se per al despatx.

Responsabilitats

CASES ALEMANY ADVOCATS ASSOCIATS, S.C.P. no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions continguts en la web del despatx, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

CASES ALEMANY ADVOCATS ASSOCIATS, S.C.P. no es fa responsable de les decisions que poguessin adoptar-se a conseqüència de l’accés als continguts o informacions oferts.

Així mateix, CASES ALEMANY ADVOCATS ASSOCIATS, S.C.P. podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta que un ús del seu Lloc Web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a aquestes Condicions Generals d’Ús. El despatx no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc Web. Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serà responsable dels perjudicis que poguessin derivar, entre altres, de:

(I) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retardaments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control del despatx.

(II) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

(III) abús indegut o inadequat del Lloc Web.

(IV) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. El despatx es reserva el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present al Lloc Web.

CASES ALEMANY ADVOCATS ASSOCIATS, S.C.P. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin degut’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc Web. Així mateix, el despatx queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que poguessin ser rebudes a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant aquests només per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser l’Usuari reclamat pel despatx dels danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a CASES ALEMANY ADVOCATS ASSOCIATS, S.C.P. indemne davant de qualssevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web.

Així mateix, vostè es compromet a indemnitzar al titular del despatx davant qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de «robots», «spiders», «crawlers» o eines similars emprades amb la finalitat de recollir o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc Web.

Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis oferts des d’aquesta web, serà la llei espanyola.